Generalforsamling 2021

Generalforsamling:

Der afholdtes generalforsamling onsdag den 16. marts kl. 19:00 i Cafeteriaet, Dronninglund-Hallerne. Her aflagde formanden bestyrelsens beretning:

1. Valg af dirigent og referent

Niels blev valgt som referent og Torben som dirigent.
Torben konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovmæssigt.

2. Bestyrelsens beretning

Christen aflagde bestyrelsens beretning, der kort omhandlede følgende punkter:

 • Overordnet
  Hele 2021 har i lighed med 2020 været gennemsyret af COVID 19.
  2021 startede med, at ALT var lukket ned – både skolens benyttelse af haller, fritidslivet i Hallerne og Motionscentret.
  Efter sommerferien blev Hallerne og Motionscentret delvist åbnet – under visse vilkår – men måtte senere på året lukke lidt ned.
 • Mødeaktivitet
  Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og 1 fællesmøde, hvilket er en del under normalen.
 • Personale
  2021 har umiddelbart været præget af stilhed og personalet har været hjemsendt i perioder med lønkompensation. Dog skete det sidst på året, at Lars, som har været ansat siden 2019, fik tilbud om et nyt job. Det sagde han ja til, men fortrød senere, så han er tilbage!
 • Udlejningssituationen
  Corona har sat dagsordenen.
  På plussiden har kommunen hold hånden under os og betalt både skole- og fritidsleje. Da vi samtidigt har begrænset udgifterne til el, vand og varme – samt slitage, er det set med økonomiske briller fornuftigt.
  På negativ siden har vi været ramt på den øvrige leje. Især Motionscentret har været hårdt ramt, da alle abonnementer blev stillet i bero, men der skulle fortsat betales de faste udgifter.
  Endelig er en idrætshal uden idrætslige aktiviteter ikke særligt spændende.
  Nu er Covid 19 forhåbentlig ved at være ovre!
  Den varslede ændring af timemodulet fra 50 min. til 60 min. træder i kraft i løbet af de næste 3 år og det giver nok en indtægtsnedgang for Hallerne på ca. 100.000 kr.
 • Samarbejde med kommunen
  På fritidsdelen fik vi en aftale på plads i 2015 og efter lang tids venten fulgte skoledelen så med i 2021 – stort set en kopi af aftalen for fritidsdelen.
 • Cafeteriadriften
  2020 og 2021 har været meget stille og det har selvfølgelig også spillet ind på Cafeteriaet. Fodbold ser gerne en anden model, hvilket vi i fællesskab kommer til at arbejde på.
 • Motionscentret
  Medlemstallet er ganske pænt trods øget konkurrence, men ved årsskiftet var der flere brugere af Motionscentret end nogen sinde før. Vi har også flere hold end nogen siden før og mange af dem er faktisk fyldt op.
  Ved årsskiftet 2020/2021 blev der taget en del nye redskaber i brug – de var frugten af en større investering.
  En stor tak til alle frivillige for de mange timer og det store arbejde, de lægger i centret.
 • Vedligeholdelse/investeringer
  Selv om aktiviteterne har været lidt sløje, har vi dog stadig tanker og ideer for fremtiden.
  I første omgang har vi sat gang i en renovering af omklædningsrum 1 og 2, der forventet færdig til lige omkring påske.
  Hallerne er fra 1976, så flere ting er ved at trænge til renovering bl.a. fugerne i sydmuren.
  Det største projekt er dog planerne om en haludvidelse – ikke en hal 3, men flere mindre sale, som så kan lægges sammen til en stor alt efter behov. Derudover har vi et efterslæb på omklædningsrum, depotrum, toiletter, klublokaler mv.
  Samtidigt er det kommunalt besluttet at starte en proces om at bygge et sundhedshus som erstatning for Sophielund. Det kunne vi se store fordele af at få knyttet til hallerne og er i dialog med kommunen, men ved selvfølgelig ikke, hvad det ender med.
 • Økonomi
  Det gennemgår Ingolf.
 • Afslutning
  2021 har været et underligt, rodet år. Udlejning og indtjening har været fornuftig for Hallernes vedkommende og dårlig for Motionscentret. Vi savner alle mere aktivitet, mere liv, flere mennesker.Sluttelig vil vi gerne rette en stor tak til Hallernes ansatte, samarbejdspartnere, Sparekassen Danmark, Dronninglund Skole, øvrige brugere, sponsorer, den store stab af frivillige i Motionscentret, Fodboldafdelingens cafeteriafrivillige og alle foreningerne for et godt, ihærdigt stykke arbejde i årets løb.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

3. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag eller vedtægtsændringer.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Ingolf delte kopier af det reviderede regnskab rundt til de fremmødte og gennemgik regnskabet i hovedtal:

 • Omsætningen er steget med 240.000 kr. og endte på 3,7 mill. kr. Stigningen skyldes primært indtægter som Corona testcenter. Omkostningerne til bl.a. lønninger i Motionscentret er samtidigt faldet, så årets resultat ender på lige knap 600.000 kr. Det dækker over et overskud i Hallerne på 1,1 mill. kr. og et minus i Motionscentret på 500.000 kr.
 • Aktiverne er steget med 150.000 kr., hvilket skyldes afskrivninger i anlægsaktiverne på 600.000 kr. og øgede omsætningsaktiver på 750.000 kr.
 • Passiverne er ligeledes stedet med 150.000 kr., hvilket skyldes en stigning i Egenkapitalen på 600.000 kr. og et fald i gældsforpligtelser på 450.000 kr.
 • Balancen lyder på 14,1 mill. kr.

Der var ingen kommentarer til det reviderede regnskab, som derved blev godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag

Ingolf delte kopier af budgetforslag rundt til de fremmødte og gennemgik tallene i hovedtræk.

Der budgetteres med en kraftig stigning i energiudgifterne og så er der igangsat renovering af omklædningsrum 1 og 2 for ca. 1 mill. kr. Det estimerede resultat for 2022 lyder derfor på et minus på 1,1 mill. kr. Der er heldigvis kapital til at dække investeringen.

Der var ikke spørgsmål til budgettet, som derved blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - herunder suppleanter

På valg var Ingolf, Casper og Lars, som alle var villige til genvalg, og Christen, som ikke ønskede genvalg. Simon blev foreslået og da der ikke var andre forslag, blev Ingolf, Casper, Lars og Simon valgt.

Som suppleanter blev Jan og Anders foreslået, og begge blev valgt – Jan som 1. suppleant og Anders som 2. suppleant.

7. Eventuelt

Christen bad om ordet og gennemgik kort sin ”karriere” i Halbestyrelsen, hvor han gennem en menneskealder har været med til at renovere tag på begge haller, få lagt nyt gulv i hal 1, bygning og opstart af Motionscenter, etablering af nyt Indgangsparti og senest renovering af omklædningsrum 1 og 2.
Da han med egne ord nærmer sig de 80 år, mente han, at tiden var inde til at overlade posten til andre!

Niels takkede på bestyrelsens vegne for Christens store indsats i bestyrelsen og de sidste mange år som formand. Ud over lidt flydende fik Christen også et æresmedlemsskab af Motionscentret, som giver ham fri adgang til centret alt det han lyster.

Bestyrelsen håber fortsat at kunne trække på Christen, når det kommunale system skal bearbejdes.

Christen afsluttede generalforsamlingen og takkede Torben for at have løst dirigent opgaven på fornemste vis.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand/sekretær                        Niels Hedemark
Næstformand                                  Jan Snerle
Kasserer                                            Ingolf Pedersen
Medlem                                             Lars Nielsen
Medlem                                             Casper Bruun
Medlem                                             Simon Aagaard
Medlem                                             Preben Nielsen
1. suppleant                                      Jan Nielsen
2. suppleant                                     Anders Røge

Referent
Niels Hedemark