Generalforsamling 2022

Generalforsamling:

Der afholdtes generalforsamling onsdag den 15. marts kl. 18:45 i Cafeteriaet, Dronninglund-Hallerne.

1. Valg af dirigent og referent

Niels foreslog Flemming som dirigent og sig selv som referent, hvilket alle accepterede.

Flemming startede med at konstatere, at indkaldelse til Generalforsamlingen var sket i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning

Niels aflagde bestyrelsens beretning, der kort omhandlede følgende punkter:

Overordnet
2022 har været et næsten normalt år og vi taler ikke længere om Corona.
Vi har glædet os til at få gang i aktiviteterne igen og folk i hallerne – lokalerne egner sig ikke til at stå tomme.

Mødeaktivitet
Der har i årets løb været afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvilket også er et tegn på, at vi er tilbage ved normale tilstande.

Personale
Det er den samme faste trio, som alle er blevet 1 år mere erfaren.
Henrik, Casper og Niels har været på efteruddannelse! Det har både givet nyt input udefra, men også et måske tættere samarbejde mellem hallerne.

Udlejningssituationen
Skolelejen: Timetallet er faldet lidt, da elever åbenbart ikke skal røre sig så meget som tidligere, men til gengæld har SFO’en taget nogle timer, så vi holder næsten status quo.
Fritidslejen: Her er timetallet desværre faldet lidt, hvilket er en generel udvikling. Der er fuld booket de 4 første hverdage i ugen, mens der fredage sidst på dagen og i weekenderne er ledige tider. Det er en udvikling, vi i hallerne har fokus på, men er selvfølgelig åbne overfor, om nogle af foreningerne kunne tænke sig nogle af disse tider!

Cafeteriedriften
Corona har været rigtig hård ved Cafeteriet, men efter at have ligget stort set stille i 2 år er der nu kommet liv i cafeteriet igen.
Også før Corona var cafeteriet udfordret, hvilket gælder for stort set alle haller, så det er ikke et lokalt fænomen.
Fodbold har til denne sæson sammen med Håndbold indgået en ny aftale om forpagtning af cafeteriet. Det er Fodbold, som har forpagtningen, men Håndbold byder bl.a. ind med ekstra hænder. Målet har været at få gjort Cafeteriet mere tilgængeligt dvs. dørene skal være mere åbne og ved at sætte flere automater op, kan der købes drikkevarer stort set i hele hallernes åbningstid.
Vi har opfølgning på aftalen sidst på året og ser frem til at høre, hvordan det er gået.

Motionscenter
Motionscentret har været rigtig hårdt ramt af nedlukning under Corona, da det har været helt lukket. Nu er vi heldigvis oppe på godt og vel fuld styrke – faktisk har vi hele 548 medlemmer, når alle tælles med, hvilket er rekord.
Der er pres på både selv Motionscentret og rigtig stor tilslutning til de mange holdaktiviteter. At det lykkedes, skyldes det store arbejde som både instruktører og frivillige lægger i centret.

Vedligeholdelse/investeringer
De oprindelige bygninger er fra 1976 og skulle gerne holde mange år endnu. Daglig rengøring er ikke nok.
Vi har som noget nyt indført en årlig fysisk gennemgang af hele ”huset”, som udmønter sig i en samlet vedligeholdelsesplan. Det giver et overblik over, hvad der trænger til en kærlig hånd, samt hvad kan vi lave selv og hvad skal der indkaldes håndværkere til.
Investeringsmæssigt har vi i 2022 bl.a. brugt penge på:
Lyscensorer i Motionscentret
Berøringsfrie blandingsbatterier i håndvaske
Ny gulvbelægning i bruserum for omklædning 7 og 9
Ny gulvvasker til hal 2
Udenomsarealerne har fået beskåret beplantning – muligvis egen opgave fremover
Tag på hovedbygning er blevet vasket og malet
Total renovering af omklædning 1 og 2 – har faktisk givet hele 4 omklædningsrum!
Fremtidige større investeringer:
Vi pusler med flere planer og på vores liste er renovering af omklædningsrum 3-6, renovering af 1. salen, udvidelse af Motionscenter, mindre tilbygning, men økonomien skal være på plads, inden vi sætter noget i værk.

Økonomi
Ingolf vil senere gennemgå regnskabet for 2022.
Vi er på den anden side af Corona, men i stedet er stigende energiudgifter blevet en sag, som vi alle rammes af. Energiudgifterne steg betydeligt i 2022 og er allerede steget endnu mere i 2023. Vi har de seneste år lavet mange energibesparende investeringer med LED belysning, bevægelsescensorer, vandspare på brusere mv. og mulighederne for at skære yderligere i forbruget er begrænset. Som I sikkert har bemærket, er temperaturen i hallerne generelt sænket, men derud over har vi ikke de store knapper at dreje på.
De stigende energiudgifter kommer til at spille ind på hallernes økonomi og dermed på det økonomiske råderum til vedligeholdelse og investeringer.

Afslutning
På trods af de stigende energiudgifter har 2022 været et næsten normalt år og vi håber, at det vil fortsætte sådan.
Slutteligt vil jeg gerne rette en stor tak til hallernes ansatte, de frivillige og alle foreningerne for et godt samarbejde i årets løb.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

3. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Ingolf delte kopier af det reviderede regnskab rundt til de fremmødte og gennemgik regnskabet i hovedtal:

  • Omsætningen er steget 180.000 kr.
  • Andre eksterne omkostninger (renovering af omklædning 1 og 2, samt øvrige investeringer) er steget 850.000 kr.
  • Årets resultat er et minus på 432.433 kr.

Der var ingen kommentarer til det reviderede regnskab, som dermed blev godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag

Ingolf delte kopier af budgetforslag rundt til de fremmødte og gennemgik tallene i hovedtræk:

  • Omsætningen forventes af falde lidt pga. faldende kommunalt tilskud.
  • Ander eksterne omkostninger budgetteres til at falde, men er dog inkl. stigende energiomkostninger og lakering af halgulv.
  • Resultatet forventes at ende på et rundt nul.

Christen spurgte ind til de stigende energiudgifter. I 2022 er de samlede el og varme udgifter
steget 200.000 kr. I 2023 ser eludgifterne ind til videre ud til at holde sig i ro, mens varmeud-
gifterne forventes at stige yderligere 200.000 kr.

Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet, som dermed blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - herunder suppleanter

På valg var Jan, Preben og Niels, som alle var villige til genvalg. Alle 3 blev genvalgt.

Som suppleanter blev Jan og Anders foreslået, og begge blev valgt – Anders som 1. suppleant og Jan som 2. suppleant.

7. Eventuelt

Christen slog et slag for, at bestyrelsen søgte Dronninglund Sygehus Venner, der har en stor pose penge, som de gerne vil udlodde til ”Sundhedsfremmende projekter”. Der er ansøgningsfrist den 10. april og bestyrelsen vil få lavet en ansøgning.

Jørgen gjorde opmærksom på, at Motionscentret godt kunne trænge til en ny romaskine, hvilket blev noteret ned.

Henrik havde allerede fået svar fra kommunen mht. fjernelse af træskulpturen ud mod parkeringspladsen (nævnt under Fællesmødet) – Hovedbestyrelsen skal sende anmodningen på skrift, hvilket Karen vil tage sig af.

Niels afsluttede generalforsamlingen og takkede Flemming for at have løst dirigentopgaven på fornemste vis.

Christen afsluttede generalforsamlingen og takkede Torben for at have løst dirigent opgaven på fornemste vis.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand/sekretær                        Niels Hedemark
Næstformand                                  Jan Snerle
Kasserer                                            Ingolf Pedersen
Medlem                                             Lars Nielsen
Medlem                                             Casper Bruun
Medlem                                             Simon Aagaard
Medlem                                             Preben Nielsen
1. suppleant                                      Jan Nielsen
2. suppleant                                     Anders Røge

Referent
Niels Hedemark